Кредити без доказване на доход

кредити без доказване на доход

Кредити без доказване на доход

Доказването на доход от трудово правоотношение винаги е бил в основата на банковите заеми. С навлизането на компаниите за бързи кредити обаче, пазарът на заеми промени своя профил и продуктите станаха доста по – достъпни. Сега вече клиентите могат да получат кредити без доказване на доход съвсем спокойно и от фирма за бърз заем. Разбира се това кредитиране крие рискове и има своите особености.

Какво са кредити без доказване на доход?

Вид средства, които както се подсказва и от името се предоставят във вид на заем, без да е необходимо лицето да има трудов договор. Най – често срещаният тип са кредити без доказване на доход. Потребителят само попълва определена форма и получава заявените средства. Бързи кредити без доказване на доход са и една от най – често използваните форми на кредитиране в страната. Отчасти заради малкото необходима документация, отчасти заради бързината на одобрение и усвояване.

Защо повечето кредитори проверяват дохода на клиента?

Кредит без доказване на доход и поръчител за много банки изглежда рисков. Наличието трудово правоотношение с дадена фирма за банковите институции е един вид гаранция, че лицето получава редовно месечно възнаграждение, т.е. има регулярни приходи и с тях може да покрива вноските по кредита си. Проверката на дохода се прави с цел оценяване на риска по платежоспособността на клиента. Кредиторите оценяват не само дохода, но и смятана на работните места. Ако за кратко време един клиент е сменил няколко компании, то той може да се оцени като несериозен.

Как може да се получи кредит без доказване на доход?

Кредит без доказване на доход и поръчител се получава обикновено от компаниите за бързи заеми. Там изискванията откъм предоставяне на формуляри и документи са сведени до минимум. При банките нещата не стоят по същия начин. Кредити без доказване на доход се отпускат от банки, но може от клиента да бъдат поискани допълнителни гаранции, поръчители или някакво обезпечение. И все пак бързи кредити без доказване на доход са за доста по – малки суми, отколкото банковите аналози.

За какво да се помисли, преди да се искат кредити без доказване на доход?

На първо място важно е да се направи точна сметка на бъдещите входящи постъпления. На следващо място е добре да се наложи лична финансова дисциплина. Това включва намаляване на дребните разходи – кафе, лотарийни билети, сладкиши, излизане с приятели, хранене навън и подобни. Колкото по – добра представа за личните финанси има един човек със свободна професия, толкова по – лесно ще изплати взетите бързи кредити без доказване на доход. Друг по – лесен вариант е поемането на още работа, която разбира се да помага за финансовата стабилност при погасяване на вноските.

Какво се случва, ако заемът не се погаси навреме?

кредити без доказване на доходПърво – има договор, който регламентира отношенията – кредитор – кредитополучател. Там ясно са описани последствията за втория, когато не си плаща вноските в определения срок. Преговорите с компанията кредитор, още преди да е настъпил месечния падеж са първото, което може да се направи. Банките са толерантни, фирмите за бързи кредити пък предлагат удължаване на заема с определен брой дни. Важното е да се действа бързо и да се направи погасяване на част от дължимата сума в максимално кратък срок.

Обикновено при неплащане в определения период се започва трупане на лихви, а при по – продължително невнасяне на сумите кредитът може да стане предсрочно изискуем. И така нататък по веригата може да се стигне до запори, съдя изпълнители и други неприятни и особено стресиращи последици.